วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

16683066_1242309489178345_1843528166_n

ประวัติวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการบริจาคที่ดิน ของนายหวย เพ็งพันธ์ และนางสมัยเพ็งพันธ์ ซึ่งเป็นโยมบิดา-มารดา ของพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ต่อมาด้วยความเพียรของเจ้าอาวาส และแรงศรัทธาจากญาติโยม จึงจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย นามว่าวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ปัจจุบันวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม มีพระครูวิจิตรวินัยคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระภิกษุจำพรรษา 9 รูป และสามเณร 2 รูป

 

ความโดดเด่นและความน่าสนใจของวัด

การฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน สถาปัตยกรรมของวัดที่มีความสวยงาม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่น ล้อมรอบไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่นานาชนิด และสัตว์ต่างๆ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ ทำบุญ พักผ่อนหย่อนใจ และวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและทางธรรมชาติ ที่สำคัญของเทศบาลตำบลโคกจาน