ประเพณีไหว้พระธาตุเทศบาลตำบลโคกจาน

ประเพณีไหว้พระธาตุเทศบาลตำบลโคกจาน

16729222_1408934625804953_6753457554287231699_n

16729222_1408934625804953_6753457554287231699_n

ประเพณีไหว้พระธาตุเทศบาลตำบลโคกจาน

พระธาตุ ในความหมายนี้หมายถึง มหาเจดีย์ศรีโคกจาน ตั้งอยู่ที่ วัดโพธิ์ศรีโคกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้างฐานล่าง 10 เมตร สูงถึงยอดฉัตร 39 เมตร วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง 19 มีนาคม 2556 เสร็จแล้ว 9 พฤษภาคม 2549 งบประมาณ 3,496,599 บาท จากการบริจาคกฐิน ผ้าป่า และบุญอุทิศต่าง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นมรดกวัตถุทางวัฒนธรรม แก่พุทธศาสนิกชน และอนุชน เป็นศูนย์รวมความสามัคคี เป็นที่สักการะบูชาของสาธุชน และเพื่อลดเจดีย์เล็กในที่ธรณีสงฆ์

ความสำคัญของมหาเจดีย์

ชั้นบน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ 40 ชุด บนแท่นบุษบก รับมาจากคณะกรรมการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และกฏหมาย วุฒิสภา ที่ตึกอาคารรัซสภา ห้อง 306-308 ในลำดับที่ 484 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ประดิษฐาน รูปเหมือนหลวงปู่เครื่อง สุ๓ทโธ พระอธิการ(ศรีธาตุจนทวโส(หลวงพ่อดิ่ง)) และภาพถ่าย บูรพาจารย์ อื่นๆ อีกหลายองค์ ชั้นล่าง สร้างเป็นคอนโด สำหรับเก็บ อัฏฐิ บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และอัฏฐิประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นระเบียบ ง่ายแก่การรักษา สะดวกในการทำบุญอุทิศไปหา

พระเพณีไหว้พระธาตุ

วัดโพธ์ศรีโคกจาน จัดงานไหว้พระธาตุครั้งแรกขึ้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2552 โดยได้ ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีรีกธาตุขึ้นประดิษฐานบนชั้นที่ 2 ของมหาเจดีย์ มีพระมหาบุญทัน รัตนวรรณโณ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นประธานประกอบพิธี ต่อมาได้มีการจัดไห้ไหว้พระธาตุในช่วงวันมาฆะบูชาของทุกปี มีการจัดงานบุญประจำปี มีการบำเพ็ญกุศล เช่น ปิดทองพระประธาน ตักบาตรร้อยแปด ตักบาตรประจำวันเกิด บูชากัณฑ์เทศ ทอดผ้าบังสกุลแด่บูรพาจารย์ และทอดผ้าไตรบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และในวันเพ็ญ 15 ค่ำจะมีการทำบุญตักบาตรบุญข้าวจี่

สรุปว่า วัดโพธิ์ศรีโคกจานจัดงานไหว้พระธาตุด้วยจุดประสงค์นี้

1.เพื่อไหว้พระบรมสารีริกธาตุ โดยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า

2.เพื่อรักษาความดีงามของคนในชุมชนเอาไว้

3.เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โยราณ

4.เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสีบทอดต่อไป

 

ผู้ให้ข้อมูล นายชื่น เพ็งแจ่ม  (อดีต ผู้ใหญ่บ้านโคกหมู่ที่ 2 อดีตประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโคกจาน และอดีต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน