ประเพณีเทศกาลดอกจานบาน

ประเพณีเทศกาลดอกจานบาน

15053328_374445909563772_2104348448_o

16806683_1408931092471973_1120857411835105486_n

ตำบลโคกจานเป็นตำบลที่มีการทอผ้าไหมทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมมัดหมี่ ,  ผ้าไหมลายลูกแก้ว ,
ผ้าไหมลายกาบบัว , ผ้าโสร่ง  เป็นต้น    ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชาวตำบลโคกจานหลายกลุ่มได้ผ่านการคัดสรร
สุดยอดสินค้า  OTOP ในระดับ  ๓ ดาว  ๔  ดาว ๕ ดาว และได้รับการรับรองมาตรฐาน ( มผช. ) แล้ว
ตลอดจนได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ยังมีหมู่บ้านผ้าไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาจ   นอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วชาวตำบลโคกจานยังมีสินค้าที่
มีชื่อเสียงอีกหลายอย่างซึ่งเป็นสินค้า  OTOP    ของตำบล   และตำบลโคกจานมีดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตำบล
คือดอกจาน  ซึ่งดอกจานจะออกดอกสวยงามในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี