แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นกระเป๋า

แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นกระเป๋า

v

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ทำกระเป๋า เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่  โดยการแปรรูปทำเป็นกระเป๋า ซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอมัดหมี่ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์  ในปัจจุบันมีการสั่งซื้อกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในงานพิธี เป็นจำนวนมาก

c

เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีดังนี้

1. จักรเย็บผ้า
2. จักรโพ้ง
3. กรรไกร กาว ไม้บรรทัด เข็มหมุด ด้าย ชอล์ก
4. ผ้าเคมีแข็ง ผ้าแก้ว ผ้ากาว ฟองน้ำ ผ้าเคมีแข็ง ฟองน้ำ
5. ใยสังเคราะห์ (สำหรับใส่ในหูกระเป๋า)
6. ซิป
7. กระดาษสร้างแบบ
8. วัสดุตกแต่งกระเป๋า เช่น กระดุม ลูกปัด
9. เตารีด

 x

ขั้นตอนในการทำ

1. เลือกเศษผ้าทอมัดหมี่ โดยเลือกลวดลาย สีสันให้เหมาะสมกับรูปแบบกระเป๋าแต่ละชนิด
2. ทำการสร้างแบบลงบนกระดาษสร้างแบบ และเขียนแบบแพทเทิร์นกระเป๋าลงบนผืนผ้า
3. ตัดผ้ามัดหมี่ที่จะทำกระเป๋า และผ้าเคมีตามแบบที่สร้างไว้
4. นำเศษผ้าทอมัดหมี่ที่เลือกสรรแล้วมารีดเพื่อให้เห็นลวดลายที่ชัดเจน และง่ายต่อการตัดเย็บ
5. วางผ้าเคมีเข้ากับเศษผ้าทอมัดหมี่ แล้วขีดเส้นด้วยชอล์กบนผืนผ้า และเย็บตามรอยที่ขีดไว้
6. ตัดเย็บตามแบบ ใส่ซิบ และตกแต่งใส่ลูกปัดตามแบบที่ต้องการ
7. นำมารีดให้เรียบอีกครั้ง
8. บรรจุใส่ถุง/บรรจุภัณฑ์


zv