เทศบาลตำบลโคกจาน

เทศบาลตำบลโคกจาน

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลโคกจาน

ในปี พ.ศ. 2531 บ้านโคกจานได้แยกออกจากตำบลทุ่งไชยมาเป็นตำบลโคกจาน โดยมีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีท่านกำนันไสว เพ็งแจ่ม เป็นผู้นำในการบริหารตำบลโคกจาน ในปี พ.ศ. 2534 ตำบลโคกจาน ได้จัดตั้งเป็นสภาตำบล โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาบริหารจัดการในบ้านเมือง และได้รับงบประใณจากกระทรวงมหาดไทย โครงสร้างด้านการบริหารจัดการใช้รูปแบบคณะกรรมการโดยมีสมาชิก ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง และสมาชิกจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน และมีเลขาสภาซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการครู เมื่อปี  พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและได้มีการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ..2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโคกจาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลโคกจานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนอุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่ ตำบลโคกจาน เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณี 33120 มีพื้นที่ 22.12 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภออุทุมพรพิสัย ห่างจากอำเภออุทุมพรพิสัย 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 46 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ          จดเขตตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้             จดเขตตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก     จดเขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก      จดเขตตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

เขตการปกครอง

ตำบลโคกจาน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านได้แก่

1.บ้านโคก หมู่ 1
2. บ้านโคก หมู่ 2
3.บ้านโคกวัด หมู่ 3
4.บ้านโคกขาม หมู่ 4
5.บ้านโปร่งสามัคคีหมู่ที่ 5
6.บ้านแสนคูณ  หมู่ที่ 6
7.บ้านยาง หมู่ที่ 7
8.บ้านสิม  หมู่ 8
9.บ้านอะลาง หมู่ที่ 9
10.บ้านโคกน้อย หมู่ 10

เนื้อที่

เทศบาลตำบลโคกจาน มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวนน 12,563 ไร่ โดยแยกเป็นดังนี้
-พื้นที่ทำการเกษตร    10,345 ไร่
-พื้นที่อยู่อาศัย           905  ไร่
-พื้นที่สาธารณะ   1,313  ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลโคกจาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเกษตร มีลำห้วยสำราญ และลำห้วยวะ ไหลมาบรรจบกันที่บ้านโนนม่วง ตำบลทุ่งไชย

 

ประชากร

ตำบลโคกจานมีประชากรทั้งสิ้น 5,355 คน  แยกเป็นชาย 2,665 คน หญิง 2690 คน จำนวน 1,131 ครัวเรือน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ

 

 

ที่มา :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563)เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

16729298_1408931149138634_4960996360912079440_n